Pokyny

Ke stažení ve formátu pdf zde. Rozpis ke stažení zde.


TERMÍN KONÁNÍ: 31.7.-2.8.2020

POŘADATEL: Orientační klub Doksy, z.s.

CENTRUM: Prostranství u vjezdu do kempu Borný; 50.5934492N, 14.6514414E; https://mapy.cz/s/henelahero

TYP ZÁVODU: Denní etapový závod jednotlivců v orientačním běhu (s pevným pořadím kontrol).

PARKOVÁNÍ: Parkovné pro startující je zahrnuto ve startovném (nebude se tedy vybírat), bude organizováno pořadateli.

Autobusová doprava na 1. etapu byla s ohledem na hygienickou situaci zrušena, místo startu (E1) bylo přemístěno tak, aby bylo lépe dosažitelné ze shromaždiště.

Parkoviště má omezenou kapacitu a v případě náporu pláže rekreanty hrozí naplnění kapacity, proto doporučujeme dorazit v sobotu a neděli do 9.00 hodin. Prosíme o ohleduplnost k ostatním účastníkům i k rekreantům, pokuste se maximálně využít kapacity aut a omezit tak jejich množství.

(parkoviště u hlavní cesty mezi Starými Splavy a Břehyní), 50.5994214N, 14.6476692E; https://mapy.cz/s/covecumone

PREZENTACE: Kancelář pro prezentaci nebude otevřena, pokyny, startovky, oddílové startovky, vyúčtování je k dispozici na ORIS a webu závodu (je k dispozici v elektronické podobě PDF). Pokyny a startovky budou vyvěšeny na shromaždišti.

Dohlašování na místě závodu není možné. Případné změny (kategorie, čip..), odhlašování lze provádět pouze prostřednictvím mailu s požadovanou změnou (uveďte na sebe telefonní číslo), pokud nemáte možnost mailu, požádejte kamaráda. Zaslat mailem lze i požadavek na zaslání vyúčtování, zaslání přeplatku na účet atd.

Při zaslání požadavku na změnu uvádějte v mailu zejména: příjmení, jméno, registrační číslo, druh požadované změny, původní údaj, požadovaný údaj, důvod změny (př. Pavel Koštejn, DOK7100, chci změnit kategorii H45B na H45A, mám natrénováno, 602118101- no a my odepíšeme, že nelze, protože nemáme vakanty).

Úhrady startovného nelze provádět hotovostně, pouze bezhotovostní platbou (převodem na/z bankovní účet 903779369/0800).

Přeplatky budeme vracet také bezhotovostní platbou, stačí zaslat mailovou žádost o vrácení přeplatku na p.kostejn@seznam.cz. Nutno uvést číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán.

KATEGORIE:

H

10; 12A,B; 14A,B; 16, 18; 20; 21E,A,B; 35A,B; 40A,B; 45A,B; 50A,B; 55A,B; 60; 65, 70; 75; 80;

D

10; 12A,B; 14A,B; 16; 18; 20; 21E,A,B,C; 35A,B; 40A,B; 45A,B; 50A,B; 55A,B; 60; 65; 70; 75;

T10

Fáborkovaná trať- pouze pro děti do 10 let; volný start

T10P

Fáborkovaná trať- pro děti do 10 let s doprovodem rodičů; volný start

T-OPEN

Fáborkovaná trať bez omezení věku; volný start

T-FIT

Středně obtížné tratě s volným startem; volný start

Upozornění:

Závodníci HD21 byli řazeni do podkategorií podle stavu rankingu k 31.12.2019.

PROGRAM

Otevření centra závodu pro startující: 31.7.2020 (pátek) ve 11.30 hod

31.7.2020 (pátek) E1: krátká trať; start v 15.00 hodin

1.8.2020 (sobota) E2: klasická trať; start v 10.00 hodin

2.8.2020 (neděle) E3: krátká trať; start v 10.00 hodin

TRÉNINK S ohledem k hygienické situaci nebude trénink pořadateli organizován. Zájemci o mapy z okolí Doks pro individuální trénink se mohou obrátit do pátku 31.7., 10.00 hodin na Toma Nováka ( prokart@centrum.cz)

ETAPY:

E1 31.7.2020 (pátek)

15.00 (intervalový)

krátká trať

E2 1.8.2020 (sobota)

10.00 (intervalový)

klasická trať

E3 2.8.2020 (neděle)

10.00 (intervalový)

krátká trať

Závodník se musí dostavit na start nejpozději 3 minuty před svým startem.

Směrné časy dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB (některé směrné časy mohou být přizpůsobeny charakteru vícedenních závodů). Parametry tratí jsou zveřejněny na webu závodu a v ORISu.

Celkové výsledky budou počítány jako součet časů závodníka v etapách E1 až E3 (čas měřen na celé sekundy)

STARTOVNÍ LISTINY : Na stránce závodu v ORIS, vyvěšeny na shromaždišti.

POPISY KONTROL : Samoobslužný odběr na shromaždišti (popisy pro jednotlivé etapy budou barevně odlišeny)

MAPY: E1 Pecopala, 1:10 000, e 5m, autor Tom Novák 2020, mapový klíč ISOM2017, tisk Žaket Praha (ofset), na vodovzdorném papíře pretex, rozměr 240 x 210 mm

E2 Karolína, 1:10 000, e 5m, autor Tom Novák 2019, mapový klíč ISOM2017, tisk Žaket Praha (ofset), na vodovzdorném papíře pretex, rozměr 240 x 260 mm

E3 Borný, 1:10 000, e 5m, autor Tom Novák 2020, mapový klíč ISOM2017, tisk Žaket Praha (ofset), na vodovzdorném papíře pretex, rozměr 240 x 200 mm

Generalizováno s ohledem na skalnatý typ terénu, vývraty nejsou mapovány. V prostoru E1 a E2 probíhá intenzívní těžba po kůrovcové kalamitě, mapy zachycují stav 2 týdny před akcí, na případné další paseky bude upozorněno na startu.

Není zcela vyloučeno, že těžba dřeva bude místy probíhat i během závodu, buďte opatrní.

ZVLÁŠTNÍ MAPOVÉ ZNAČKY : hnědý trojúhelník – plošinka, modrá hvězdice - vrt

TERÉN: E1 v části rovinatý s terénními i porostovými detaily (pozůstatky vojenské činnosti), v části skalnatý, s větším převýšením i prudšími srázy;

E2 většinou velmi členitý, pískovcové skalnaté hřbety a údolí, smíšený les, ve vrcholových partiích bučiny; v menší části rovinatý, velmi dobře průběžný les;

E3 borový dobře průběžný les s drobnějšími pískovcovými detaily, hustá síť komunikací, v části prudký svah s pískovcovými srázy.

ZAKÁZANÉ PROSTORY: Veškeré lesní prostory kromě cest na start, z cíle a z parkoviště. Upozorňujeme též na zákaz vstupu do oplocenek vyplývající ze zákona (tedy i do „překonatelných“) Závod se koná v CHKO Kokořínsko, částečně v jeho II. zóně, prosíme o ohleduplnost k přírodnímu prostředí.

OBČERSTVENÍ PŘI ZÁVODĚ : V cíli každé etapy. V E1 i na startu. V E2 na trati.

SYSTÉM RAŽENÍ: SPORTident, závodník je před stratem povinen vynulovat a zkontrolovat čip v příslušném startovním koridoru, závodníci s čipem SIAC dále orazí jednotku SIAC off v posledním startovním koridoru. Jednotky systému SI nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON. Vyčítání čipu na shromaždišti, v případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě;

PŘEDPIS: Závodí se podle platných Pravidel OB a soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.

POVINNÉ ÚSEKY: Pro všechny etapy: od startovní čáry map do začátku orientace, značeno oranžovými fáborky; od sběrné kontroly do cíle, značeno oranžovými fáborky.

Pro E2: Všechny kategorie překonávají od kontroly č. 50 silnici po povinném úseku (značeno oranžovými fáborky). Bude hlídáno pořadateli, přesto dbejte zvýšené opatrnosti

ODBĚR MAP V CÍLI: S ohledem k hygienické situaci nebudou mapy v cíli vybírány. Dodržujte, prosíme, fair play!

ČASOVÝ LIMIT: E1 a E3 90 minut, E2 180 minut.

UZAVŘENÍ CÍLE: Po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka.

VZDÁLENOSTI: Z CENTRA závodu na START:

E1 - 2850 m

E2 - 800 m

E3 - 1500 m

Při cestě na start E1 a E2 a při cestě z cíle E1 je překonávána silnice . Bude hlídáno pořadateli, přesto dbejte zvýšené opatrnosti.

Z CÍLE závodu do CENTRA:

E1 - 1800 m (odlišná od cesty na start)

E2 - 250 m (odlišná od cesty na start)

E3 - 250 m

Z PARKOVIŠTĚ do CENTRA:

800 m

WC: Mobilní toalety (TOI TOI) na shromaždišti; u startu E1 budou umístěny 2 mobilní toalety ( na startech etap E2 a E3 není WC - nutno použít v centru).

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Základní ošetření bude poskytováno na startu (605 530932), v cíli a v centru závodu. Telefon na záchrannou službu je 155.

Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. Nejbližší pohotovost- nemocnice Česká Lípa.

ŠKOLKA: Bude otevřena po celou dobu závodů v CENTRU závodu. Pro děti bude k dispozici stan pro případ špatného počasí. Dejte prosím svým dětem občerstvení, popřípadě oblíbené hračky. Doporučujeme hlídání vašich ratolestí oddílovými kolegy apod.

MYTÍ, PŘEVLÉKÁNÍ: Převlékání v oddílových stanech; mytí v antikorových mycích žlabech napojených na vodu, případně možné mytí v jezeře.

OBČERSTVENÍ PO ZÁVODĚ: V cíli a na startu bude voda a šťáva; E2- na trati budou rozmístěny 4 občerstvovací stanice, kde bude k dispozici voda a šťáva.

V centru závodu bude stanový restaurant pro nákup občerstvení (točené nápoje, hotová jídla), dále možnost využití restauračních zařízení přilehlého kempu a jiných rekreačních areálů v okolí.

VÝSLEDKY: Průběžné výsledky budou zveřejňovány na https://liveresultat.orientering.se/ ; v omezené formě budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální výsledky budou na webu závodu a v ORIS.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Po dokončení E3 budou vyhlašováni první tři závodníci celkového pořadí třídenních závodů (diplomy, věcné ceny; kategorie T-FIT a T-OPEN se nevyhlašují, T10P- všichni obdrží drobnou pozornost). Celkové pořadí je dáno součtem časů všech etap.

ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ:

Muzeum ČTYŘLÍSTEK , město Doksy pro účastníky závodu snížilo vstupné na 50,- Kč/osobu (po předložení čipu SI, běžná cena 100,-)

Nový moderní prohlídkový okruh ZÁMKU , město Doksy pro účastníky závodu snížilo vstupné na 50,- Kč/osobu (po předložení čipu SI, běžná cena 180,-)

Výstava Fenomén Merkur v městské galerii na zámku , město Doksy pro účastníky závodu snížilo vstupné na 0,- Kč/osobu (po předložení čipu SI, běžná cena 50,-)

ZADARMOFEST 2020 , 1.8.2020 od 17.00, 6.ročník plážového rockového festivalu přímo na břehu jezera, pláž Klůček (Doksy)

UPOZORNĚNÍ PRO REPREZENTANTY – Město Doksy je embargovaným prostorem pro Mistrovství světa v OB 2021. Reprezentanti a členové realizačních týmů (ani jejich rodinní příslušníci) se v tomto prostoru nesmějí pohybovat. Ostatní závodníci se zde nesmějí účastnit žádných tréninků. Více informací na webu MS 2021

https://woc2021.cz/competitors/embargoed-area

Hlavní organizátoři: Ředitel závodu Pavel Koštejn

Hlavní rozhodčí : Daniel Novák R3

Stavby tratí: E1-Jakub Škoda, E2-Tom Novák, E3-Matouš Fürst,

Šéf sportovního úseku Tom Novák

Šéf arény Jaroslav Novák

Technická četa Marcel Šmol

Prezentace Pavel Koštejn

Start Lenka Dolejší

Cíl Petra Synková

Počítačové zpracování Otakar Balák, Vít Koštejn

Doprava, parkování Marcel Synek

Informace Pavel Koštejn

Vyhlášení výsledků Jaroslav Novák

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400,- Kč během závodu, po ukončení závodu s vkladem na adresu: Daniel Novák, Elektrárenská 90/4, 101 00 Praha 10 - Michle;

Jury (pro všechny etapy): Složení Jury bude vyvěšeno na shromaždišti.

Informace: Bližší informace o závodech najdete na stránce závodů ( sandstones.ok-doksy.cz ), případné dotazy zasílejte na mail p.kostejn@seznam.cz,

Upozorňujeme, že s ohledem na nepředvídatelný vývoj hygienické situace si pořadatelé vyhrazují právo na případné operativní změny oproti těmto pokynům.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro závodníky je zajištěn bezplatný vstup na pláž kempu Borný (NUTNO PROKÁZAT SE ČIPEM SI). Případné ubytování, stanování, stravování si každý samozřejmě hradí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.